P(i)anificare futuri utopici – Utopische Zukünfte “backen” – Workshop // Resident Event by Weigh Station // online

11 December - h.16 -

Chësta manifestaziun é da ciafé te chisc lingac:

Todësch
Talian